Ik ben dokter
of apotheker
InvesteerdersJobsNieuws en mediaContacten
Transparantie rond het samenwerken met patiëntenorganisatiesHomeOver onsEngagement TransparantieTransparantie rond het samenwerken met patiëntenorganisaties

Patiëntenorganisaties zijn organisaties die zich inzetten voor de verbetering van de levenskwaliteit van mensen met een specifieke ziekte of aandoening. Zij bieden steun en informatie aan patiënten, hun familie en verzorgers, zodat zij beter zijn toegerust om door de vaak complexe gezondheidszorgstelsels te navigeren. Bovendien organiseren veel van deze verenigingen activiteiten die patiënten de gelegenheid bieden hun ervaringen te delen. Anderen zijn ook actief in het opkomen voor hun leden en het verbeteren van de toegang tot en de kwaliteit van de zorg. 

Pfizer is van mening dat deze organisaties ondersteund moeten worden om hen te helpen hun missie te vervullen en hun activiteiten uit te breiden.

Hoe werkt Pfizer samen met deze organisaties?

Pfizer werkt samen met een groot aantal van deze organisaties, die gespecialiseerd zijn in verschillende ziektegebieden. Deze samenwerking is gebaseerd op gelijkwaardigheid en wederzijds respect voor elkaars doelstellingen en belangen, alsmede voor de onafhankelijkheid van beide partijen.

De steun kan financieel of niet-financieel zijn. Het kan gaan van eenvoudige logistieke steun voor de uitvoering van een project tot hulp bij een grootschalig onderwijsprogramma. Pfizer geeft ook beperkte financiële steun aan patiëntenorganisaties om hen te helpen hun missie uit te voeren.

Het is belangrijk op te merken dat Pfizer zich strikt houdt aan de wetgeving die van toepassing is op elke concrete informatiebijdrage die het levert, en meer in het bijzonder aan de wetgeving inzake geneesmiddelenreclame. Alle financiële steun is onderworpen aan een schriftelijke overeenkomst tussen elk van de betrokken partijen. Onafhankelijkheid, transparantie, niet-promotioneel karakter, multilaterale sponsoring en gezond verstand zijn de voorwaarden voor het engagement van Pfizer.

In het kader van transparantie publiceert Pfizer jaarlijks een lijst van patiëntenorganisaties met wie een financiële overeenkomst werd opgesteld en hoe deze steun werd ingevuld.

Rond samenwerking met healthcare professionalsRond het uitvoeren van klinische studies
Uw gezondheidOnze geneesmiddelenOnderzoek en innovatieOver onsWerken bij PfizerInvesteerders Jobs Nieuws en mediaPfizer voor professionnalsPrivacy policyGebruiksvoorwaarden ContactenLeveranciers