Pfizer Community Guidelines on sociale media


Onze Pfizer pagina’s op socialemediakanalen werden door Pfizer samengesteld om informatie te bieden over Pfizer, haar activiteiten en haar expertisedomein en zijn onderworpen aan de volgende Pfizer Community Guidelines.
 
Deze pagina werd door Pfizer samengesteld om informatie te bieden over Pfizer, haar activiteiten en haar expertisedomein en is onderworpen aan de volgende Pfizer Community Guidelines.
 
Contactgegevens voor het verzenden van verzoeken inzake gegevensbescherming: [email protected].
 
In de Pfizer Community Guidelines betekent Pfizer: Pfizer N.V./S.A., Pleinlaan 17 – 1050 Elsene, België. De Pfizer-communityrichtlijnen worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met het Belgisch recht en alle geschillen die eruit voortvloeien vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de Belgische rechtbanken.
 

 
Pfizer Community Guidelines

De gegevens binnen dit socialemediakanaal van Pfizer zijn informatief en mogen niet worden beschouwd als professioneel of medisch advies. Vraag altijd advies aan uw arts of een andere gekwalificeerde zorgverlener als u vragen heeft over een medische aandoening. Vertrouwen op de hierin verstrekte informatie is uitsluitend op eigen risico.

We moedigen u aan om opmerkingen te maken, foto’s, video’s en artikels te delen op dit socialemediakanaal van Pfizer. Zorg er echter voor dat wat u deelt in overeenstemming is met zowel de gebruiksvoorwaarden van de eigenaar van het socialemediaplatform als met deze communityrichtlijnen. DOOR PFIZER TE VOLGEN OF OP EEN SOCIALEMEDIAKANAAL VAN PFIZER TE POSTEN (DOOR BIJVOORBEELD OP EEN VAN ONZE BERICHTEN TE ANTWOORDEN OF OPMERKINGEN TE GEVEN), BEVESTIGT U DAT U DE VERSIE VAN DE PFIZER-COMMUNITYRICHTLIJNEN DIE U BIJ UW BEZOEK AAN DIT SOCIALEMEDIAKANAAL VAN PFIZER HEEFT GELEZEN, BEGRIJPT EN ERMEE INSTEMT. DAARNAAST GELDEN OOK DE ALGEMENE VOORWAARDEN OF ANDERE JURIDISCHE MEDEDELINGEN DIE DOOR PFIZER EN/OF DE EIGENAAR VAN HET SOCIALEMEDIAPLATFORM WORDEN VERSTREKT.
 
Pfizer onderschrijft enkel haar eigen content: Pfizer vertegenwoordigt noch onderschrijft de opmerkingen van gebruikers op haar tijdlijn en is niet verantwoordelijk voor dergelijke berichten. In het bijzonder ZULLEN GEBRUIKERS ALS ENIGE VERANTWOORDELIJK BLIJVEN VOOR DE INHOUD DIE ZE POSTEN EN ZULLEN ZE PFIZER VRIJWAREN VOOR ALLE GEVOLGEN EN SCHADE DIE KUNNEN OPTREDEN IN HET NADEEL VAN PFIZER OF ANDERE GEBRUIKERS MET BETREKKING TOT DE DOOR GEBRUIKERS GEPLAATSTE CONTENT DIE IN STRIJD IS MET ONZE COMMUNITYRICHTLIJNEN EN/OF DE SERVICEVOORWAARDEN VAN DE EIGENAAR VAN HET SOCIALEMEDIAPLATFORM.

​​​​​1. Wat we verwachten van onze gebruikers: algemene richtlijnen

De Pfizer Community Guidelines werden opgesteld om de naleving van de voorschriften van onze sector en onze eigen normen te garanderen. Wanneer u iets post op een van onze kanalen, moet u de volgende voorschriften naleven:

 • Post geen verwijzingen naar een geneesmiddel. Als uw bericht verwijst naar een product/merk van een bedrijf – positief of negatief – kunnen we verplicht zijn om het te verwijderen op basis van de toepasselijke regelgeving.

 • Post geen verwijzingen naar een mogelijke bijwerking. Om een bijwerking of klacht in verband met een product van Pfizer te melden, gebruikt u de contactgegevens van uw land bovenaan deze communityrichtlijnen of neemt u contact op met [email protected].

 • Post geen medisch advies. Als u vragen heeft over een specifiek geneesmiddel van Pfizer (met het Pfizer-logo), ga naar http://www.pfizermedicalinformation.be. Zoals altijd raden wij u aan uw arts te raadplegen over alle medische aandoeningen.

 • Post geen persoonlijke of privé-informatie van uzelf of van een andere persoon. Geef nooit persoonlijk identificeerbare informatie over uzelf of iemand anders (inclusief beroemdheden, levend of dood), zoals telefoonnummers, e-mailadressen, foto's, informatie over gezondheid of een ziekte of andere persoonlijke informatie in reacties op onze socialemediakanalen, waaronder chatbots, om uw privacy en de privacy van anderen te beschermen. De socialemedia-accounts van Pfizer zijn openbaar. Houd er dus rekening mee dat uw berichten niet vertrouwelijk zijn en onbeperkt kunnen worden bekeken. Chatbots zijn niet toegankelijk voor het grote publiek, maar wel voor de socialemedia-eigenaar in overeenstemming met zijn of haar eigen voorwaarden.

 • Post geen handelsgeheimen of intellectuele eigendomsrechten zonder toestemming. Post geen opmerkingen die handelsgeheimen of ideeën/materialen/werken bevatten die beschermd zijn door het auteursrecht van derden of andere intellectuele eigendomsrechten, zoals kunst, muziek, video’s, foto’s, geschreven tekst, voorstellingen, links naar andere websites of handelsmerken of logo’s, modellen, ontwerpen enz., behalve met de uitdrukkelijke toestemming van de eigenaars van het betreffende intellectuele eigendom.

 • Post geen andere inhoud die kan leiden tot een inbreuk op de wet. Berichten met roofzuchtig gedrag tegenover minderjarigen, smaad, laster of zwartmakerij, terrorisme, bedreigingen, tekst, foto's of afbeeldingen die kunnen worden omschreven als obsceen, godslasterlijk, onzedelijk, grof, provocerend, pornografisch of pedopornografisch, of berichten met bendetekens of symbolen, afbeeldingen van wapens, politieke of religieuze propaganda, beledigende typering van een etnische, raciale, seksuele of religieuze groep, afbeeldingen van alcohol- of drugsmisbruik, of het bevorderen van illegale activiteiten of gedrag van welke aard dan ook, zijn verboden.

 • Post geen irrelevante opmerkingen. Zorg dat uw opmerkingen relevant zijn voor het bericht waarop u reageert. Vermijd berichten die duidelijk niets met het onderwerp te maken hebben (inclusief maar niet beperkt tot niet-ondersteunde beschuldigingen of promotie van initiatieven, diensten of producten van derden).

 • Stuur geen feedback over onze producten of bedrijven, vraag niet om zaken of giften te doen.

 • Post geen vulgariteit of aanstootgevende inhoud. Vulgair, intimiderend, beledigend taalgebruik, godslasterende commentaar of opmerkingen die ongepast worden geacht, zijn niet toegestaan. Posts kunnen worden gescreend op persoonlijke aanvallen van welke aard dan ook of beledigende termen die gericht zijn op specifieke etnische, raciale, religieuze, leeftijd- of gendergroepen.

 • Post geen inhoud die tot technische storingen kan leiden. Post geen reacties die spam, softwarevirussen, Trojaanse paarden, wormen, tijdbommen of andere computercodes of bestanden bevatten of die de werking van de software, hardware, telecommunicatieapparatuur of de werking van de socialemediasite verstoren, beschadigen of beperken.

 • Post geen inhoud over minderjarigen. Als uw bericht de naam of beeltenis van een minderjarige (volgens de definiëring in uw rechtsgebied) bevat, moet u de ouder of wettelijke voogd van die minderjarige zijn en alle wettelijke rechten hebben om namens deze minderjarige te handelen zonder de andere ouder of wettelijke voogd of relevante autoriteit, naargelang het geval.
  Pfizer behoudt zich het recht voor om berichten naar eigen goeddunken te verwijderen, zelfs als de situatie hierboven niet is beschreven.

2. Matiging, monitoring en rapportage

Pfizer zal het kanaal actief monitoren om ervoor te zorgen dat de posts van de gebruikers voldoen aan deze Community Guidelines en de toepasselijke wetgeving, met inbegrip van de vereisten voor veiligheidsrapportage aan de gezondheidsautoriteiten. Als zodanig behoudt Pfizer zich naar eigen goeddunken het recht voor om elke post te verwijderen die wordt geacht niet te voldoen aan de communityrichtlijnen en de huidige toepasselijke wetgeving en om elke gebruiker van de pagina te blokkeren/verbieden. Indien nodig kunnen we op uw post reageren, maar we zullen niet op alle ontvangen berichten antwoorden. Als u uw opmerking bewerkt nadat u deze gepost heeft, worden we mogelijk niet op de hoogte gebracht van de wijziging en behandelen we uw bewerkte opmerking mogelijk niet.

Bovendien behoudt Pfizer zich het recht voor om opmerkingen/posts die volgens Pfizer in strijd zijn met de gebruiksvoorwaarden van de sociale media, aan de platformeigenaar te melden en indien dit een schending van de wet inhoudt, dit aan de relevante autoriteiten te melden en alle juridische stappen te ondernemen die noodzakelijk worden geacht om de rechten en belangen van Pfizer te verdedigen. In het bijzonder kan uw opmerking, reactie of andere aan justitie worden voorgelegd als we er te goeder trouw van overtuigd zijn dat de bekendmaking van dergelijke informatie redelijkerwijs nodig is om fraude op te sporen en te voorkomen of om de veiligheid/rechten van het publiek of een persoon te beschermen.

3. Recht van Pfizer om uw posts te gebruiken

Door uw inhoud op de socialemediakanalen van Pfizer te plaatsen, erkent u dat Pfizer het recht zal hebben om deze berichten en alle ideeën, technieken, werken of materialen erin kosteloos te gebruiken (en Pfizer alle rechten toe te kennen die u zou hebben op deze ideeën, technieken, werken of materialen), op om het even welke manier en in om het even welke Pfizer-media, zonder enige tijds- en territoriale beperking, met betrekking tot om het even welk exploitatierecht (met inbegrip van maar niet beperkt tot hun reproductie, beschikbaar stellen aan het publiek, distributie, openbare communicatie, transformatie, extractie en hergebruik) en voor om het even welk doel. Dien dus geen ideeën, technieken of materialen in die u vertrouwelijk wilt houden, waarvoor u een vergoeding verwacht te ontvangen of waarop u niet de juiste rechten heeft om te delen.

4. Privacy

Gelieve onze Privacy Policy hier te vinden.

Openbare informatie en chatbots.
De socialemedia-accounts van Pfizer zijn openbaar: alle posts zijn niet-vertrouwelijk en zullen onbeperkt kunnen worden bekeken. Wanneer u op een van onze socialemediakanalen post, stemt u ermee in dat uw naam, uw beeltenis en uw openbare gebruiksnaam voor de sociale media zichtbaar zijn en geassocieerd worden met uw post en dat wij (en andere gebruikers) uw post elders kunnen hergebruiken. Bijgevolg kunnen wij (en andere gebruikers) uw naam, gelijkenis en uw gebruiksnaam daar ook voor elk doel weergeven. De persoonsgegevens die u (naar eigen goeddunken) eventueel op socialemedia-accounts van Pfizer post, zullen niet (behalve anoniem) door Pfizer worden opgeslagen, maar als inherent onderdeel van de post worden gebruikt om enkel socialemedia-accounts van Pfizer te beheren en, indien van toepassing, de Pfizer-communityrichtlijnen af te dwingen, om algemene trends over hoe digitale inhoud van Pfizer wordt gevolgd, geliket of gebruikt beter te begrijpen, in het bijzonder door de statistieken te analyseren die de eigenaar van het socialemediaplatform ons verstrekt (in het kader van zijn diensten aan zijn gebruikers van sociale media) zoals hieronder toegelicht, en om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (zoals het verslag van productveiligheidsincidenten). Als u een chatbot gebruikt in de socialemedia-accounts van Pfizer, herinneren we u eraan dat u geen informatie mag verstrekken die u of een andere persoon identificeert. In de chatbot kunt u een gesprek aangaan met kunstmatige intelligentie die door Pfizer is geprogrammeerd en die door Pfizer zal worden geraadpleegd en opgeslagen om de chatbot te beheren en de leerervaring op het gebied van kunstmatige intelligentie te verbeteren. De eigenaar van de sociale media kan er echter ook toegang toe hebben volgens zijn eigen voorwaarden.

Uw rechten (anders dan voor veiligheidsdoeleinden)
Indien u in dit verband vragen heeft over gegevensbescherming (bv. toegang, rectificatie, wissing, beperking, overdraagbaarheid en bezwaar), gelieve ons privacy policy hier te raadplegen.
U moet zich er echter van bewust zijn dat sommige of alle algemene rechten inzake gegevensbescherming in dit geval kunnen worden beperkt, aangezien wij geen persoonsgegevens opslaan die op de socialemedia-accounts van Pfizer, met inbegrip van chatbots, worden geplaatst; tenzij u het ons vertelt, weten wij niet wie u bent; en voor geen van deze activiteiten is enige toestemming van u vereist (behalve uw vrije wil om op de socialemedia-accounts van Pfizer, met inbegrip van chatbots, persoonsgegevens openbaar te plaatsen, indien u deze Pfizer-communityrichtlijnen en de gebruiksvoorwaarden van de eigenaar van het socialemediaplatform naleeft). U kunt een klacht indienen bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming als u het niet eens bent met ons specifieke antwoord op een vraag over gegevensbescherming.

Trackingtechnologieën voor het socialemediaplatform
De eigenaar van het socialemediaplatform verstrekt aan al zijn geregistreerde gebruikers van sociale media (inclusief u, als u ook een geregistreerde gebruiker bent) statistieken over hoe de digitale inhoud van Pfizer wordt gevolgd, geliket of gebruikt. De informatie die wordt gebruikt om deze statistieken op te stellen, wordt rechtstreeks verkregen door de eigenaar van het socialemediaplatform via de trackingtechnologieën naar zijn keuze (zoals cookies die op uw toestel worden geplaatst). Hoewel we aan de eigenaar van het socialemediaplatform de parameters kunnen opgeven voor de statistieken die we willen ontvangen (en eventuele filters kunnen toepassen zoals beschikbaar gesteld door de eigenaar van het socialemediaplatform), is het de eigenaar van het platform die de eigenlijke persoonsgegevens verzamelt en de statistieken samenstelt. We ontvangen alleen statistieken van de platformeigenaar in geanonimiseerd formaat. Raadpleeg de eigenaar van het socialemediaplatform (bv. de algemene voorwaarden, het privacybeleid of het cookiebeleid) om meer te weten te komen over de trackingtechnologieën die ze gebruiken en uw keuzes om ze te deactiveren.

Uw rechten (anders dan betreffende veiligheidsdoeleinden en trackingtechnologieën op het socialemediaplatform)
Indien u in dit verband vragen heeft over gegevensbescherming (bv. toegang, rectificatie, wissing, beperking, overdraagbaarheid en bezwaar), gelieve deze dan te richten aan de Pfizer-entiteit die aan het begin van de Pfizer-communityrichtlijnen wordt vermeld. U moet zich er echter van bewust zijn dat sommige of alle algemene rechten inzake gegevensbescherming in dit geval kunnen worden beperkt, aangezien wij geen persoonsgegevens opslaan die op de socialemedia-accounts van Pfizer, met inbegrip van chatbots, worden geplaatst; tenzij u het ons vertelt, weten wij niet wie u bent; en voor geen van deze activiteiten is enige toestemming van u vereist (behalve uw vrije wil om op de socialemedia-accounts van Pfizer, met inbegrip van chatbots, persoonsgegevens openbaar te plaatsen, indien u deze Pfizer-communityrichtlijnen en de gebruiksvoorwaarden van de eigenaar van het socialemediaplatform naleeft). Als de chatbot functies van het socialemediaplatform gebruikt (bv. elke chatbot van Facebook werkt op de Facebook Messenger-dienst), zullen uw toegang tot en de omvang van uw rechten op verwijdering met betrekking tot de berichten en het hele gesprek (niet alleen in uw inbox, maar ook in de inbox van de ontvangers van uw chatbotberichten) afhangen van deze functies van het socialemediaplatform. Als u een 1-op-1-gesprek voert in een Pfizer chatbot (in plaats van 1 persoon tot velen) en u met deze functionaliteiten geen bericht kunt verwijderen uit de inbox van de Pfizer-chatbot, gelieve uw verzoek dan te richten aan [email protected] . U kunt een klacht indienen bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming als u het niet eens bent met ons specifieke antwoord op een vraag over gegevensbescherming.

Veiligheid
Indien u, ondanks het verbod van deze communityrichtlijnen, een bijwerking of klacht in verband met een product meldt in uw berichten of in de interacties met een chatbot, zal er persoonlijke informatie over u worden bewaard (en kan bijkomende informatie van u worden gevraagd voor veiligheidsfollow-updoeleinden) zodat de wereldwijde Pfizer-organisatie (https://selfservehosteu.pfizer.com/legal-entities) - met inbegrip van andere landen dan uw thuisland waar de normen voor persoonsgegevens verschillend zijn - kan voldoen aan de veiligheidsvereisten. Als u in dit verband vragen heeft over gegevensbescherming (bv. toegang, rectificatie, wissing, beperking, overdraagbaarheid en bezwaar), ), gelieve onze privacy policy te raadplegen. U moet zich er echter van bewust zijn dat sommige algemene rechten inzake gegevensbescherming in dit geval beperkt kunnen zijn, aangezien de gegevensverwerking bedoeld is om te voldoen aan de wettelijke veiligheidseisen.

Internationale overdrachten en waarborgen. Pfizer gebruikt gecentraliseerde technologie in haar organisatie en leveranciers om de technologie te hosten en technisch te ondersteunen die ons in staat stelt om de socialemedia-accounts en chatbots van Pfizer te beheren. Deze gecentraliseerde technologie en leveranciers kunnen in elk land gevestigd zijn, ook in andere landen dan uw thuisland, waar mogelijk andere normen voor persoonsgegevens gelden. Sommige niet-EER-landen worden door de Europese Commissie erkend als landen die een adequaat niveau van gegevensbescherming bieden volgens de EER-normen (de volledige lijst van deze landen is hier beschikbaar). Voor overdrachten vanuit de EER naar landen die door de Europese Commissie niet als geschikt worden beschouwd (zoals de VS), heeft Pfizer passende maatregelen geïmplementeerd, zowel binnen haar groep als met niet-EER of niet-Zwitserse leveranciers.
(https://edpb.europa.eu/news/news/2021/edpb-adopts-final-version-recommendations-supplementary-measures-letter-eu_en)

Pfizer heeft ook nagenoeg gelijkwaardige garanties nodig krachtens de Europese en Zwitserse regelgeving inzake gegevensbescherming (bv. bindende bedrijfsvoorschriften, adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie, gedragscodes of certificaten inzake gegevensbescherming, Privacy Shield-certificaten). U kunt meer informatie over deze maatregelen verkrijgen door contact op te nemen met de Pfizer-entiteit die aan het begin van de Pfizer-communityrichtlijnen wordt vermeld.

Promotionele informatie. Als u via dit socialemediaplatform promotionele informatie van Pfizer ontvangt, is dat omdat u een van onze “volgers” bent en/of omdat u anderszins uw toestemming heeft gegeven aan de eigenaar van het socialemediaplatform om de marketinginhoud van andere gebruikers te ontvangen. In dit laatste geval kunt u samen met de eigenaar van het socialemediaplatform uw marketingkeuzes bekijken om uw marketingvoorkeuren op dit socialemediaplatform op elk moment up-to-date te houden. Het is ook mogelijk dat u Pfizer in andere interacties met Pfizer (buiten dit socialemediakanaal van Pfizer) heeft toegestaan contact met u op te nemen via de socialemediaplatformen om u promotionele informatie van Pfizer te sturen. Indien u de aan Pfizer verleende toestemming wilt intrekken, gelieve naar www.pfizer.com/individualrightsgdpr te gaan of ons te contacteren op het volgende adres:  Pfizer, Juridische Afdeling, Pleinlaan 17, 1050 Brussel, België.


EU-Functionaris voor gegevensbescherming voor Pfizer
De contactgegevens van onze EU-functionaris voor gegevensbescherming die verantwoordelijk is voor uw land of regio, indien van toepassing, zijn beschikbaar op DPO.Pfizer.com.

5. Onze beperkte verantwoordelijkheid met betrekking tot de geposte inhoud

 • De opmerkingen (inclusief meningen en verklaringen) en reacties die u leest op de kanalen van Pfizer die niet door Pfizer worden gepost, zijn afkomstig van leden van het publiek. Hoewel we onze kanalen controleren in het kader van de naleving van deze communityrichtlijnen, kunnen we niet verantwoordelijk zijn en zijn we niet verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid of betrouwbaarheid van de door gebruikers geplaatste opmerkingen of materialen.
   

 • Pfizer zal zich redelijkerwijze inspannen om juiste en actuele informatie te geven op onze accounts, maar geeft geen garanties, verbintenissen of verklaringen in verband met de juistheid, actualiteit, kwaliteit, volledigheid of geschiktheid daarvan. Alle informatie die door Pfizer wordt verstrekt en/of via onze socialemedia-accounts beschikbaar wordt gesteld, gebeurt “as is”. Pfizer doet afstand van alle uitdrukkelijke of impliciete garanties, voor zover de wet dat toelaat. Pfizer zal niet aansprakelijk zijn voor om het even welk verlies, schade of kost, hetzij in contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid) of anderszins voortvloeiend uit het vertrouwen op informatie die op onze socialemedia-accounts wordt geplaatst. Deze beperking omvat alle verliezen, schade of kosten als gevolg van virussen die uw computerapparatuur, software of gegevens kunnen besmetten.
  Bannerreclame en/of links naar websites van derden die op de socialemedia-accounts van Pfizer worden gepost, betekenen niet dat Pfizer die website goedkeurt en elk gebruik van die website gebeurt op eigen risico en onder uw verantwoordelijkheid, zonder dat Pfizer er controle over heeft of verantwoordelijk is voor de inhoud ervan.

You can find an English version of this policy here Community Guidelines | Pfizer EU Policy.