Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Transparantie @ PfizerTransparantie

Transparantie vormt de hoeksteen van het bedrijf, zowel naar de overheid, patiënten, artsen en apothekers, ziekenhuizen en andere gezondheidsinstellingen, als naar het brede publiek toe. Proactief en transparant communiceren over wat we doen en wie we zijn, is voor Pfizer de basis voor onze dagdagelijkse job en voor een open en respectvolle samenwerking met andere spelers in de gezondheidszorg. Via openheid en samenwerking tillen we ons onderzoek en ontwikkeling naar een hoger niveau hetgeen resulteert in betere geneesmiddelen voor de patiënt. Alle cijfers met betrekking tot Pfizer’s investering in de Belgische gezondheidszorg en de Belgische kenniseconomie zijn gekend en publiek toegankelijk. Hieronder lichten we de transparantie rond de samenwerking tussen Pfizer en gezondheidswerkers en gezondheidsinstellingen en patiënten, in België en Luxemburg verder toe.   

1. Transparantie rond samenwerking en betaling van gezondheidswerkers

Als farmaceutisch bedrijf werken we op regelmatige basis samen met gezondheidswerkers en gezondheidsorganisaties. Deze samenwerking speelt een essentiële rol in de medische vooruitgang die wij voor ogen hebben. De samenwerking kan verschillende vormen aannemen:  gezondheidswerkers adviseren ons over verschillende onderwerpen zoals ontwikkeling van geneesmiddelen, de plaats van een geneesmiddel in de bestaande behandeling, gezondheidseconomie en goede klinische praktijken. Deze inzichten dragen er toe bij de beste behandeling tot bij de patiënt te krijgen.

Voor België:

 • In België sloten de innovatieve farmaceutische bedrijven en 27 andere partners de handen in één om via een gecentraliseerd platform www.betransparent.be alle vergoedingen naar personen en organisaties in de gezondheidssector op te laden
 • Als belangrijke stap naar een nog grotere transparantie, kreeg de transparantieplicht op initiatief van de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Maggie De Block, een wettelijke verankering in de Belgische Sunshine Act. Deze wettelijke transparantieplicht legt farmaceutische en medische hulpmiddelen bedrijven, zowel Belgische als buitenlandse, op om premies en voordelen die zij rechtstreeks of onrechtstreeks toekennen aan gezondheidszorgbeoefenaars, organisaties in de gezondheidszorgsector of patiëntenverenigingen, te documenteren en jaarlijks openbaar te maken op het platform betransparent.be.
 • Pfizer heeft in samenwerking, en met de toestemming van de gezondheidswerkers deze gegevens opgeladen. Hier vindt u ook onze methodologische nota  (een beschrijving van hoe onze data zijn verzameld en gerapporteerd alsook enkele definities).
 • Deze informatie wordt uitsluitend voor transparantiedoeleinden openbaar gemaakt, zoals toegelicht in het HCP Privacybeleid voor de EER van Pfizer hier beschikbaar(gedeelte "Openbaarmaking van waardeoverdrachten"). Bezoekers van de website zijn hiermee niet algemeen bevoegd om de gegevens van professionele zorgverleners (HCP's) op enige andere wijze te verwerken, zoals het combineren ervan met gegevens die op andere websites worden gepubliceerd.
 • Op www.betransparant.be kan u ook volgende informatie vinden:
  • hoe werken wij samen met HCP's en Patiëntenorganisaties ?
  • hoe kan je het transparantie register en de waardeoverdrachten consulteren?
  • de nieuwe transparantiewetgeving in België

Voor Luxemburg:

Voor 2019

 • Klik hier voor onze methodologische nota (een beschrijving van hoe onze data zijn verzameld en gerapporteerd alsook enkele definities)
 • Klik hier voor het rapport met al onze vergoedingen naar personen en organisaties in de gezondheidssector

Voor 2018

 • Klik hier voor onze methodologische nota (een beschrijving van hoe onze data zijn verzameld en gerapporteerd alsook enkele definities)
 • Klik hier voor het rapport met al onze vergoedingen naar personen en organisaties in de gezondheidssector

Voor 2017

 • Klik hier voor onze methodologische nota (een beschrijving van hoe onze data zijn verzameld en gerapporteerd alsook enkele definities)
 • Klik hier voor het rapport met al onze vergoedingen naar personen en organisaties in de gezondheidssector

 

Vragen in verband met uw gegevens:

Voor vragen in verband met specifieke gegevens die op u of uw onderneming betrekking hebben, kan u ons contacteren via [email protected]

Gelieve volgende informatie te vermelden samen met uw specifieke vraag: Naam, Riziv nummer of bedrijfsnummer, email en telefoonnummer.

 

Certificaat

Met volgende jaarlijkse certificaten bevestigen wij dat onze rapporten gepubliceerd op www.betransparent.be of op deze website in lijn zijn met de deontologische transparantie code van onze Europese en nationale industriële verenigingen (EFPIApharma.be en APL) en de Belgische wetgeving.

 

2. Transparantie bij het uitvoeren van klinische studies

Klinische studies vormen een belangrijk onderdeel in het onderzoek van Pfizer. Die informatie open en toegankelijk maken voor vrijwilligers, hun familie, onderzoekers en beleidsmakers zorgt voor een breder begrip van medisch onderzoek en dus ook voor een groter draagvlak voor klinische studies. Iedereen heeft er dus baat bij dat deze informatie publiek toegankelijk is.

In het toegankelijk maken van de data van de klinische studies wordt er gestreefd naar de juiste balans in het voldoende beschermen van de privacy van de patiënt, het respecteren van de wetgeving en toch voldoende stimuli behouden om met die data nieuw onderzoek te genereren.

 • De resultaten van klinische studies worden in academische tijdschriften gepubliceerd binnen 18 maanden na het afronden van de studie
 • Alle studies worden geregistreerd op www.clinicaltrials.gov, een overheidswebsite met een databank van klinisch onderzoek die door iedereen kan worden geraadpleegd
 • Onderzoekers en beleidsmakers krijgen toegang tot gedetailleerde gegevens van het onderzoek
 • Een samenvatting wordt op de website geplaatst en gelinkt naar de databank www.clinicaltrials.gov
 • Er worden toegankelijke samenvattingen gemaakt voor de vrijwilligers
 • Pfizer werkt samen met overheden in enkele pilootprojecten rond openstellen van data

 

3. Transparantie rond samenwerking met patiëntenorganisaties

Patiëntenorganisaties zijn verenigingen of organisaties die werken aan de verbetering van de levenskwaliteit van mensen met een bepaalde ziekte of aandoening. Patiëntenorganisaties bieden de nodige ondersteuning en informatie aan patiënten, familie en verzorgers waardoor zij beter in staat zijn om hun weg in het complexe gezondheidszorgsysteem te vinden. Daarnaast organiseren heel wat patiëntenorganisaties activiteiten voor het uitwisselen van ervaringen via lotgenotencontact. Sommige patiëntenorganisaties komen ook op voor de belangen van hun leden om de kwaliteit en toegankelijkheid van zorg te verbeteren.

Pfizer vindt het van groot belang om deze organisaties te steunen bij de ontwikkeling en invulling van deze activiteiten.

Hoe werkt Pfizer samen met patiëntenorganisaties?

We werken samen met een grote groep van patiëntenorganisaties die gespecialiseerd zijn in diverse ziektegebieden. Onze samenwerking is gebaseerd op gelijkwaardigheid en respect voor de wederzijdse doelen en belangen, en met eerbied voor de onafhankelijkheid van beide partijen.

Zowel financiële steun als niet-financiële steun is mogelijk. Zo geeft Pfizer eenvoudige logistieke hulp bij de uitvoering van een project, tot het ondersteunen van een groots educatief programma. Pfizer verleent ook beperkte financiële steun aan patiëntenorganisaties om hen te helpen bij het vervullen van hun waardevolle taak.

Belangrijk om weten is dat we, voor elke concrete informatieve bijdrage die we leveren, ons strikt houden aan de wetgeving die in dit kader van toepassing is en meer bepaald de regelgeving rond de reclame op geneesmiddelen. Elke financiële steun wordt steeds d.m.v. een schriftelijke overeenkomst tussen alle betrokken partijen vastgelegd. Onafhankelijkheid, transparantie, respect voor niet promotionele karakter, multilaterale sponsoring en redelijkheid zijn hierbij voorwaarden bij elke verbintenis die we aangaan

In het kader van transparantie publiceert Pfizer jaarlijks een lijst van patiëntenorganisaties met wie een financiële overeenkomst werd opgesteld en hoe deze steun werd ingevuld

Overzicht van de financiële bijdragen verleend aan Patiëntenorganisaties

De bijdragen aan Patiëntenorganisaties gelokaliseerd in Belgie zijn terug te vinden via het register van www.betransparent.be.