Fiscale fiche 281.50 Leveranciers Contact

Partner voor patiënten en patiëntenorganisaties

Partner voor patiënten


Pfizer hecht bijzonder veel belang aan een correcte informatieverstrekking naar de patiënt. Een geïnformeerde patiënt is immers veelal ook een gezondere patiënt. Goede informatie helpt de mensen om de juiste keuzes te maken met betrekking tot hun gezondheid. Ze kunnen hun arts beter inlichten over hun gezondheidstoestand, hem de juiste vragen stellen, en ze zullen zijn aanbevelingen ook beter begrijpen en dus ook beter opvolgen.

Uit een studie van 2005, waarbij 4.500 patiënten met chronische aandoeningen in Europa en de Verenigde Staten werden betrokken, blijkt dat bijna twee derden (62%) van de bevraagde patiënten proactief hun gedrag en levensstijl aanpassen op basis van aangereikte informatie over hoe ze hun gezondheidstoestand beter kunnen controleren. Bovendien blijkt uit het onderzoek dat 76% van de patiënten die hun gedrag hebben aangepast als gevolg van verkregen informatie, van oordeel zijn dat hun gezondheidstoestand inderdaad beter wordt.

De bevolking is dus vragende partij voor adequate gezondheidsinformatie, en Pfizer wil op die terechte verwachting inspelen. Daarom ondersteunen we geregeld patiëntenverenigingen bij het ontwikkelen van informatiebrochures, websites en andere initiatieven die erop gericht zijn patiënten toegang te geven tot gezondheidsinformatie.

Partner voor patiëntenorganisaties


Financiële steun verleend aan patiëntenorganisaties in België en Luxemburg


1. Samenwerken met patiëntenorganisaties


Inleiding

Pfizer wil meer zijn dan een biofarmaceutisch bedrijf dat innovatieve geneesmiddelen ontdekt, ontwikkelt, produceert en verdeelt. Pfizer wenst ook de verantwoordelijkheid op te nemen om bij te dragen aan de levenskwaliteit van patiënten én aan een betere zorgverstrekking voor patiënten. Daartoe werkt Pfizer actief samen met alle betrokken partijen in de gezondheidszorg, met inbegrip van de patiëntenorganisaties. Want werken aan gezondheid vergt samenwerking.

Waarom biedt Pfizer steun aan patiëntenorganisaties?

Patiëntenorganisaties zijn verenigingen of organisaties die werken aan de verbetering van de levenskwaliteit van mensen met een bepaalde ziekte of aandoening. Patiëntenorganisaties bieden de nodige ondersteuning en informatie aan patiënten, familie en verzorgers waardoor zij beter in staat zijn om hun weg in het complexe gezondheidszorgsysteem te vinden. Daarnaast organiseren heel wat patiëntenorganisaties activiteiten voor het uitwisselen van ervaringen via lotgenotencontact. Sommige patiëntenorganisaties komen ook op voor de belangen van hun leden om de kwaliteit en toegankelijkheid van zorg te verbeteren.

Pfizer vindt het van groot belang om deze organisaties te steunen bij de ontwikkeling en invulling van deze activiteiten.

Hoe werkt Pfizer samen met patiëntenorganisaties?

We werken samen met een grote groep van patiëntenorganisaties die gespecialiseerd zijn in diverse ziektegebieden. Onze samenwerking is gebaseerd op gelijkwaardigheid en respect voor de wederzijdse doelen en belangen, en met eerbied voor de onafhankelijkheid van beide partijen.

Zowel financiële steun als niet-financiële steun is mogelijk:

 • Niet-financiële steun kan verschillende vormen aannemen. Dit kan gaan van eenvoudige logistieke hulp bij de uitvoering van een project tot het ondersteunen van een groots educatief programma. Algemeen kan men stellen dat vele van de gezamenlijke activiteiten in dit kader gericht zijn op het uitwisselen van informatie. Patiëntenorganisaties vinden het bijvoorbeeld belangrijk om op de hoogte te blijven van de nieuwste medische inzichten en ontdekkingen. Zij hanteren hiervoor verschillende bronnen, waaronder de geneesmiddelenbedrijven. Belangrijk om weten is dat we, voor elke concrete informatieve bijdrage die we leveren, ons strikt houden aan de wetgeving die in dit kader van toepassing is en meer bepaald de regelgeving rond de reclame op geneesmiddelen.
 • Pfizer verleent ook beperkte financiële steun aan patiëntenorganisaties om hen te helpen bij het vervullen van hun waardevolle taak. Fondsen werven is voor vele patiëntenorganisaties een tijdrovende activiteit die veel energie kost, met wisselend succes. Een financiële bijdrage kan toegekend worden om de algemene werking van de patiëntenorganisatie te ondersteunen, of er kan samen gekozen worden voor de ondersteuning van een specifiek project.

Elke financiële steun wordt steeds d.m.v. een schriftelijke overeenkomst tussen alle betrokken partijen vastgelegd. Zulke overeenkomst is volledig in lijn met de deontologische gedragscode van pharma.be (de Algemene Vereniging van de Geneesmiddelenindustrie). Deze gedragscode reguleert de samenwerking tussen farmaceutische bedrijven en patiëntenorganisaties en bepaalt hoe op een transparante en respectvolle manier kan samengewerkt worden volgens de hoogste ethische standaarden. Pfizer onderschrijft volledig deze gedragscode en past deze nauwlettend toe in alle contacten met patiëntenorganisaties.

Volgens de gedragscode vereist elke samenwerking de naleving van 5 kernelementen:

 1. Onafhankelijkheid

  Een farmaceutisch bedrijf zal steeds de onafhankelijkheid van patiëntenorganisaties respecteren, vooral bij de redactie van teksten.
 2. Transparantie

  Een schriftelijke overeenkomst moet de geboden ondersteuning vastleggen. Elk farmaceutisch bedrijf maakt jaarlijks de lijst bekend van de patiëntenorganisaties en van de aard van de geboden ondersteuning.
 3. Geen promotie van producten

  De bedrijven mogen patiëntenorganisaties financieel of anderszins ondersteunen in naleving van het wettelijke kader inzake reclame voor geneesmiddelen.
 4. Verscheidenheid aan sponsors

  Een farmaceutisch bedrijf mag niet eisen de enige sponsor te zijn van een patiëntenorganisatie of van één van diens projecten.
 5. Redelijke ondersteuning

  De ondersteuning die door farmaceutische bedrijven wordt aangeboden aan patiëntenorganisaties, moet steeds redelijk zijn.

Transparantie in verleende steun

In naleving van de Belgische code voor deontologie zal Pfizer jaarlijks een lijst publiceren van patiëntenorganisatie met wie een financiële overeenkomst werd opgesteld en tevens bekend maken hoe deze steun werd ingevuld.

Tot slot

Een financiële bijdrage geven is slechts één aspect van onze relatie met patiëntenorganisaties. Onze samenwerking met patiëntenorganisaties is veelzijdig en omvat een waaier van constructieve activiteiten.

We zijn fier te mogen en te kunnen samenwerken met patiëntenorganisaties. We streven ernaar om een 'wederkerige' relatie op te bouwen, waarbij we van elkaar kunnen leren, om uiteindelijk samen te kunnen werken aan een kwaliteitsvolle gezondheidszorg waarbij de patiënt centraal staat.

2. Deontologische code tussen Patiëntenorganisaties en Farmabedrijven


3. Overzicht van de financiële bijdragen verleend aan Patiëntenorganisaties


In de documenten in bijlage vindt u meer informatie over de patiëntenorganisaties die financiële steun hebben ontvangen:.

 • Voor gedetailleerde informatie over de financiële bijdragen verleend aan nationale en lokale patiëntenorganisaties in België en Luxemburg, klik hier voor 200820092010, 2011, 2012, 2013 en 2014.
 • Voor gedetailleerde informatie over de financiële bijdragen verleend aan internationale en Europese patiëntenorganisaties, klik hier voor 2008, 2009, 20102011, 2012, 2013 en 2014.

  For detailed information on support from Pfizer to international and European-level patient groups , please click here for 2008, 2009, 20102011, 2012, 2013 and here for 2014.
Text SizeAAA